Generalforsamling i X-Pressen All Star søndag d. 28. November 2010 Kl. 10.00 på Østerbro, København.

Tilstede: Søs - Gurli - Henning - Martin T.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Bestyrelsens beretning om klubben v/formanden
  3. Fremlægning af revideret regnskab til godkendelse
  4. Indkommende forslag
  5. Valg af bestyrelse
  6. Valg af revisor
  7. Kontigent
  8. Eventuelt

Ad 1) Valg af dirigent og referent.
Efter formandens velkomst blev Martin T. valgt som dirigent og som referent.

Ad 2) Bestyrelsens beretning om klubben v/formanden
Formanden af lagde en kortfattet beretning.

Ad 3 ) Fremlægning af revideret regnskab til godkendelse
Det blev konstateret at klubbens formue er på 828,85

Ad 4 ) Indkomne forslag
Der var ingen forslag.

Ad 5) Valg af bestyrelse
Formand: Søs Johansen; Enstemmigt genvalgt.
Næstformand: Henning From; Enstemmigt valgt
Kasserer: Martin Tarnow; Enstemmigt genvalgt
Bestyrelsesmedlem: Gurlig Gulløv; Enstemmigt valgt.
Supleant: ikke valgt p.g.a. person mangel.

Ad 6) Valg af revisor
Else From – enstemmigt genvalgt.

Ad 7) Kontigent
Det blev besluttet enstemmigt at kontigentet fortsætter uændret på 100,00 kr. år. kvartal

Ad 8) Eventuelt
Søs kontakter DBGF omkring de nye ryge regler.

Generalforsamlingen sluttede kl. 18.30 og dirigenten takkede for god ro og orden.