Generalforsamling i Chevy's All Stars søndag d. 17 november 2002 kl. 13:00 på Chevy's.

Tilstede: Martin - Henrik - Carsten H. - Carsten G. - Bettina - Peter A. - Peter L. - Conni
Afbud: Søs - Jesper - Thorbjørn
Udeblevet: Vinni

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning om klubben v/formanden
3. Fremlægning af revideret regnskab til godkendelse.
4. Indkommende forslag.
5. Valg af bestyrelse.
6. Valg af revisor.
7. Fastsættelse af kontingent.
8. Eventuelt.

Formand Martin bød velkommen

Ad 1) Valg af dirigent og referent. Martin blev valgt som dirigent - Conni som referent.
Bettina havde modtaget fuldmagt fra Jesper til stemme på hans vegne.

Ad 2) Bestyrelsens beretning om klubben v/formanden
Julespillet sidste år med 15 deltager gik rigtigt godt, så i år prøver vi at gentage succesen
søndag d. 8. december kl. 13:00
Her skal jeg lige minde om at der altid kan bruges et par ekstra hænder til at hjælpe til !

I januar tegnede Chevy's så en annonce/abonnement hos DBgF der foruden
reklame for onsdags turneringen på DBgF's hjemmeside og i Gammon,
betød at vi kunne få rated vores kampe hos forbundet.

Så sluttede holdturneringen og vi sluttede på en 5. plads.
Mamalusterne overhalede os lige med 1 kamp mere vundet,
så de fik PlayOff pladsen, som de så glædeligt nok vandt og rykkede op i 1. division.
Vi blev hængende i serie 1 og det var sgu du ok for et "begynder hold".

Så var der Gammon Cup og vi var mange der sloges rundt på mange muntre steder,
det endte med at Vinni og Martin blev Cafe Mestre og fik en tur i Tivoli.
Peter A fik smæk på/med "Pinden" af Pia, men det var ikke så slemt for hun,
blev nr. 3 i Tivoli og fik en tur til Monte Carlo, hvor hun vist nok gjorde det ok.

Så var der nogle af os der havde fået blod på tanden til at prøve en turnering,
valget faldt på Gamses Venner, der var ikke nogen der vandt det helt store,
men det var sgu en munter Lørdag og nat vi fik ud af det.
Næste år er vi allerede nogle stykker der vil deltage i GV-Open 3.0,
som efter forlydende finder sted lørdag d. 15. Marts, med tilmelding måske fra december.

Så fik vi afholdt vores "åbent hus". Da de 2 vi havde vredet armen om dukkede op,
var der vist 3 der ikke var medlem af klubben. Jesper holdt et glimragende insalg
om spillets "for nogen" mysterier, så både garvede spiller og helt nye fik lidt mere indsigt i spillet.
Alt i alt et ok arrangement, men lidt sørgeligt at der ikke dukkede flere interesserede op.
Vi må jo nok sige at det ikke den store succes,
men så har vi da prøvet og samtidig opfyldt vores formåls paragraf i år.

Så fik vi startet på holdturneringen, hvor vi stasede med 2 tilmeldte hold,
det holder da også lige, vi har ikke stillet op med under 4 spiller til en kamp.
På 1. holdet har vi p.t. 5 spiller (Thor Bamsen er jo i England) og det er lige lidt nok til en hel sæson,
for selv om enhver spiller gerne vil stille op hver gang,
kan man jo bliver forhindret af mange forskellige årsager.
Stræber holdet (1. holdet) holder sig i toppen af serie 1A
men her bliver det hele nok først afgjort den sidst weekend.
Hygge holdet (2. holdet) hygger sig midt i serie 2
og her gælder det samme, man kan jo slå til den sidste weekend.

Onsdags turneringerne har haft en meget pæn deltagelse, over sommeren havde vi forventet
at vi nok skulle holde en pause nogle uger, men der mødte da 6 - 8 spiller hver gang,
op hele sommeren. Ellers har der været omkring 10 deltager hver onsdag, og det ser ud til at stige.

Der er oprettet en forenings konto, opfordring fra kasseren til at overføre kontigent,
fra egen (eller andres) konto til denne konto ! og ellers huske at betale til tiden !

Bestyrelsens beretning blev godkendt.

Ad 3) Fremlægning af revideret regnskab til godkendelse.
Regnskabet blev forelagt af Bettina. Der er en foreningskonto,
så ingen undskyldning for ikke at betale. (se regnskab).
Regnskabet blev herefter godkendt.

Ad 4) Indkommende forslag. Ingen

Ad 5) Valg af bestyrelse.
På valg:
Formand Martin: Enstemmigt genvalgt.
Kasserer Bettina: Enstemmigt genvalgt.
Næstformand Jesper: Ønskede at trække sig.
Forslag til ny næstformand: Peter Lygteskov: Enstemmigt valgt.
Bestyrelsesmedlem Thorbjørn: Ønskede at trække sig.
Som nyt bestyrelsesmedlem melder Carsten Gardil sig. Enstemmigt valgt.

Den nye bestyrelse ser ud som følger:
Formand: Martin Tarnow
Næstformand: Peter Lygteskov
Kasserer: Bettina Christensen
Bestyrelsesmedlem: Carsten Gardil

Ad 6) Valg af revisor.
Revisor: Peter Ahler: Enstemmigt genvalgt.

Ad 7) Fastsættelse af kontingent.
Uændret - Enstemmigt godkendt.
Betalingsfrist max. 1 måned, 1 rykker, max. 14 dage, derefter er man automatisk udmeldt.

Ad 8) Eventuelt.
Der holdes pause i vores onsdags turnering i de 5 uger der spilles GG-Cup.

Bestyrelsen undersøger mulighederne for at lave en
Chevy`s All Stars klubmesterskabs turnering.

Ved valg til bestyrelsen, kunne den opdeles således, at halvdelen er på valg i lige år,
resten i ulige år, med formand og kasser på henholdsvis ulige og lige år.

Der blev talt om skjorter som Hold-Uniform. Der vil komme "prøve-tryk".
Sponsorer er på tale. Peter L. sagde, at man skulle komme med en pris.

Bettina nævnte, at der er en computervirus ude - hun har/vil sende en mail om,
hvordan den destrueres.

Herefter takkede Martin for god ro og orden og hævede mødet.