Backgammonklubben Chevy´s All-Stars

Referat fra generalforsamling mandag d. 19. november 2001.

Tilstede: Peter L., Carsten G., Jesper J., Carsten H., Thorbjørn S., Michael D., Peter A., Martin T., Bettina C., Carsten C.
Vinni G. mødte op senere.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning om klubben v/formanden
3. Fremlægning af revideret regnskab til godkendelse.
4. Indkommende forslag.
5. Valg af bestyrelse.
6. Valg af revisor.
7. Fastsættelse af kontingent.
8. Evt.

Formanden bød velkommen og erklærede generalforsamlingen for åben.

Ad 1) Jesper J. var blevet spurgt, om han ville være dirigent, der var ingen indvendinger,
så han gennemgik indkaldelse til generalforsamling og dagsorden. Begge blev godkendt.
Der var ingen frivillige som referent, så Bettina modtog.
Dirigenten gjorde opmærksom på, at de to nye medlemmer ( Peter L. og Carsten G.)
ikke havde stemmeret på generalforsamlingen, da de ikke har været medlem i 3 måneder.
Der blev dog enighed om, at notere deres stemmer.

Ad 2) Formanden Carsten C. fremlagde en kort beretning.
Der blev lagt vægt på vores målsætning med et hold til DM, som vi må sige deltager med succes.
En anden målsætning er at øge kendskabet til backgammon,
hvilket også må sige at være en succes på Chevy´s.
Formanden bød velkommen til vores 2 nye medlemmer i klubben ( Peter L. og Carsten G.).
Der var også ros til Bettina C. og Martin T. for det arbejde de har lagt i klubben.
Formanden sluttede med forslag til ny formand ( Martin T.),
da han ikke ønskede genvalg. Formandens beretning blev godkendt.

Ad 3) Kasserer Bettina C. fremlagde det af revisoren godkendte regnskab for perioden 7. juni til 31. oktober. Regnskabet blev godkendt.

Ad 4) Der var kommet 5 forslag til behandling på generalforsamlingen:

1. Forslag til vedtægtsændringer ( Martin T.):
- Der blev foreslået ændringer til §5, stk. 1, 2 og 3.
- §5, stk. 1. Bestyrelsesantallet ændres fra 7 til 4 medlemmer.
- §5, stk. 2. Formand, næstformand, kasserer og bestyrelsesmedlem vælges direkte på generalforsamling.
- §5, stk. 3. Bestyrelsesmøde holdes ved indkaldelse fra formanden eller mindst 2 bestyrelsesmedlemmer.
Forslaget gik til afstemning ved håndsoprækning, og blev godkendt med 8 stemmer for ( + 2 nye) - Vinni G. var ikke mødt op endnu.

Derefter blev vi enige om at holde 15 minutters pause, for at vente på Vinni G. I pausen gav Lars W. en omgang til klubben. Skål og tak for det !

2. Forslag til afvikling af sidste kampe i holdturnering ( Martin T. & Jesper J):
Der blev foreslået, at formanden og holdkaptajnen kunne suspendere vores spillerækkefølge, hvis det skulle være nødvendigt for at vi kan rykke op i år.
Der blev diskuteret meget frem og tilbage. Vinni mødte op med hold-kæft-bolsjer, som vi godt kunne have brugt i denne diskussion (ikke mindst Vinni selv). Forslaget gik til afstemning ved håndsoprækning og blev godkendt med 7 stemmer for ( + 2 nye), 1 imod og 1 blank stemme.

3. Der var indkommet 3 forslag til hvordan vi skal stille hold til den nye holdturnering:
Et forslag fra Bettina C, et fra Vinni G. og et fra Martin T./Jesper J.
Vinni G. trak sit forslag, og da Bettina C.´s og Martin T./ Jesper J.´s berørte det samme,
blev der holdt en kort pause, for at disse 3 kunne flette deres forslag sammen til et.
Dette blev fremlagt af Jesper J.:
I næste sæson skal vi tilmelde X antal hold, med min. 5 spillere på hvert, og max. 6 spillere på 1. holdet.
I tilfælde af uenighed ved holdstilling kan holdkaptajnen og formanden tage en beslutning.
Forslaget gik til afstemning ved håndsoprækning og blev godkendt med 9 stemmer for ( + 2 nye).

Ad 5) Martin T. blev foreslået som formand, der var ikke andre til valg, da Carsten C. ikke ønskede genvalg.
Forslaget gik til afstemning ved håndsoprækning og blev godkendt med 9 stemmer for ( + 2 nye).

Jesper J. blev foreslået til næstformand, ingen andre ønskede at stille op,
så forslaget gik til afstemning ved håndsoprækning og blev godkendt med 9 stemmer for ( + 2 nye).

Bettina C. blev foreslået til kasserer, og modtog genvalg. Ingen andre ønskede at stille op,
så forslaget gik til afstemning ved håndsoprækning og blev godkendt med 9 stemmer for ( + 2 nye).

Til posten som bestyrelsesmedlem blev Thorbjørn S. og Peter L. foreslået, de modtog begge valg.
Desuden ønskede Vinni G. og Michael D. at stille op. Hver person fik 1½ minut til at præsentere sig selv,
hvilket alle gjorde kort ( Thorbjørn S. må have slået en ny rekord - hans tale varede 8 sek.).
Efter endt præsentation, gik vi til skriftlig afstemning.
Vi fik Lars W. til at tælle stemmerne: Thorbjørn fik 6 stemmer og Peter L. fik 1.
Der blev holdt tillidsafstemning ved håndsoprækning, og forslaget blev godkendt med 8 for og 1 blank.

Den nye bestyrelse ser ud som følger:
Formand: Martin Tarnow
Næstformand: Jesper Johansen
Kasserer: Bettina Christensen
Bestyrelsesmedlem: Thorbjørn Schiønning

Ad 6) Erik W. blev foreslået som revisor igen, desuden ønskede Peter A. at stille op.
Der blev stemt ved håndsoprækning: Erik W. fik 2 stemmer og Peter A. fik 4. Der var 3 blanke.
Forslaget gik til tillidsafstemning ved håndsoprækning og blev godkendt med 6 stemmer for, 2 imod og 1 blank.

Ad 7) Jesper J. fremlagde et forslag til nyt kontingent i klubben:
100 kr. pr. kvartal ( med betaling 1. jan., 1. april, 1.juli og 1. okt.), og pengene skal bruges til:
- Holdtilmelding
- Tilmelding til pokalturnering
- Kontorartikler
- Arrangementer for at fremme interessen for backgammon
Forslaget gik til afstemning, og blev godkendt med 7 stemmer for ( + 2 nye), og 2 blanke stemmer.

Ad 8) Bettina C. vil gå videre med sagen om spilleskjorter til holdet.
Bettina C. foreslog, at bestyrelsen skulle lave et arrangement på Chevy´s, hvor vi skulle introducere backgammon.